Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetových stránkách
www.barfik.cz

I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ust. § 1751 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí kupních
smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetových stránek
a e-shopu www.barfik.cz.

2. Vymezení pojmů:
E-shop – internetové stránky a elektronický obchod, vše dostupné na internetové adrese
www.barfik.cz
Prodávající – Dominika Slabá, IČO: 038 81 636, se sídlem Dolní Dvůr, č.p. 138, PSČ: 543 42,

provozující E-shop
Kontaktní údaje Prodávajícího:
- adresa pro doručování: Dolní Dvůr, č.p. 138, PSČ: 543 42
- e-mail: info@barfik.cz
- telefon: +420 774 831 632

Výdejní místo – kamenná prodejna – Vrchlabí, V. Hálka 40, PSČ: 543 01

Zákazník – osoba uzavírající s Prodávajícím prostřednictvím E-shopu Kupní smlouvu
Spotřebitel – dle ust. § 419 občanského zákoníku je Spotřebitelem každý člověk, který mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
Podnikatel – osoba, která neuzavírá smlouvu jako Spotřebitel
Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená elektronicky mezi Prodávajícím jako prodávajícím
a Zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu
Zboží – movité věci, jejichž úplatný převod je předmětem Kupní smlouvy

II. Uzavření Kupní smlouvy

1. Zboží nabízené v E-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732 odst. 2
občanského zákoníku nabídku na uzavření Kupní smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo
ztráty schopnosti Prodávajícího jako podnikatele plnit.

2. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Zákazníka prostřednictvím E-shopu.
Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné.

3. Uzavření Kupní smlouvy a údaje týkající se zakoupeného Zboží jsou Zákazníkovi
Prodávajícím potvrzeny po odeslání objednávky na e-mail uvedený Zákazníkem v objednávce,
včetně přiděleného čísla objednávky, a následným daňovým dokladem nebo fakturou
odeslanou spolu se Zbožím. Číslo objednávky je Zákazník povinen uvádět při jakémkoliv
dalším případném kontaktu s Prodávajícím.

4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka po zaplacení ceny Zboží a jeho převzetí.

5. Zákazník i Prodávající mohou bez udání důvodů zrušit objednávku až do potvrzení
objednávky Prodávajícím.

6. Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby Zboží za podmínek uvedených v objednávce
Zákazníka jsou již vyčerpány, nebo v případě ztráty schopnosti Prodávajícího jako podnikatele
dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde
k navýšení cen ze strany dodavatelů Prodávajícího).

III. Základní práva a povinnosti z Kupní smlouvy

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny Zboží, ceny Zboží jsou uváděny včetně DPH
a bez nákladů na doručení Zboží. Platné ceny jsou potvrzeny Zákazníkovi Prodávajícím
v okamžiku potvrzení objednávky po jejím přijetí (na e-mail Zákazníka).

2. Kupní cenu je v případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu možné uhradit
v hotovosti či platební kartou při osobním převzetí, dobírkou, bankovním převodem či online
platbou přes platební bránu. Konkrétní způsob úhrady je vždy určen na konci objednávky
podle aktuálních možností. Prodávající nezaručuje, že výše uvedené možnosti platby budou
možné v každém jednotlivém případě a v každém okamžiku.

3. Při platbě v hotovosti či prezenčně platební kartou je kupní cena splatná při osobním převzetí
Zboží.

Při platbě dobírkou je kupní cena splatná při dodání Zboží Zákazníkovi.

Při platbě bankovním převodem je kupní cena splatná v okamžiku uzavření Kupní smlouvy
prostřednictvím E-shopu.

Při platbě online platbou přes platební bránu je kupní cena splatná v okamžiku uzavření Kupní
smlouvy prostřednictvím E-shopu.

4. V případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu je Zboží odevzdáno
Prodávajícím Zákazníkovi doručením Zboží na adresu uvedenou Zákazníkem
v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen zboží převzít. V případě osobního odběru
Zboží je za místo doručení považováno Výdejní místo.

5. Nepřevezme-li si Zákazník zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět Prodávajícímu,
Kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co
od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených
s neúspěšným doručením Zboží Zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši
vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li Zákazníkem uhrazena.

6. Prodávající tímto Zákazníka výslovně upozorňuje, že přepravu a předání Zboží zajišťuje
smluvní společnost Prodávajícího, Prodávající proto není schopen ovlivnit kvalitu těchto
služeb. Prodávající tímto výslovně upozorňuje, aby Zákazník Zboží před podpisem dokladu
o převzetí důkladně zkontroloval. V případě zjevného porušení obalu nebo jiných podezření
na možné poškození Zboží uvnitř obalu, má povinnost Zákazník vše popsat do předávacího
protokolu a kopii si uschovat. Na pozdější reklamace vzniklé přepravou nebo chybnou
manipulací při přepravě nebude brán zřetel.

7. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi
Prodávajícím a Zákazníkem, a to zejména v případě, kdy Zákazník objedná zboží za cenu
zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, je
Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Zákazník obdržel e-mail
potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Zákazníka informuje o takové
skutečnosti. Jedná se zejména avšak nikoliv pouze o případy, kdy je cena zboží na první pohled
nesprávná, u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer, sleva na zboží přesahuje 50 %,
aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené
speciálním symbolem.

8. Zákazník bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za
neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty atd., nebo
z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude pak Zákazník
informován.

Prodávající si dále vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pakliže
dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho
podmínkami, tedy kupř. při užití slevového poukazu na jiné zboží, než pro které je určen, při
užití slevového poukazu ve spojení s jinou slevou, přestože sčítání těchto slev bylo výslovně
zakázáno, užití slevového poukazu na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny, či
při zjištění, že slevový poukaz již byl použit.

Zákazník bere na vědomí, že v uvedených a obdobných případech nemůže Kupní smlouva
platně vzniknout a zároveň Zákazník bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat
mimo jiné bezdůvodné obohacení.

IV. Práva a povinnosti z vad Zboží

1. Zákazník je povinen Zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí.
2. V případě zjištění jakýchkoliv vad Zboží je Zákazník povinen tyto vady vytknout
Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

3. Je-li zákazník Spotřebitel:

a) je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí
Zboží. To neplatí v případě vad Zboží, u kterých Prodávající uvedl jiné doporučené datum
spotřeby.

b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

- odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží či jeho části;
- odstranění vady opravou Zboží;
- přiměřenou slevu z kupní ceny;
- odstoupení od Kupní smlouvy.

c) Zákazník je povinen Prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. IV odst. 3. písm. b) VOP si
zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit
bez souhlasu Prodávajícího. Nesdělí-li Zákazník volbu práva Prodávajícímu včas, má práva
z vad, jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li Prodávající vadu
dle čl. IV odst. 3. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má Zákazník právo
požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

- odstranění vady;
- přiměřenou slevu z kupní ceny.

e) Neodstraní-li Prodávající vadu dle čl. IV odst.. 3. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne
odstranit, má Zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy
odstoupit.

f) Pokud má Zboží vadu ve smyslu ust. § 2161 občanského zákoníku již při převzetí Zboží
Zákazníkem, má tento právo na dodání nového Zboží bez vad, není-li to vzhledem
k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti Zboží, má Zákazník právo
pouze na výměnu vadné součásti. Je-li možné Zboží bez zbytečného odkladu opravit, má
Zákazník právo na bezplatnou opravu Zboží. Není-li možné dodat nové Zboží či jeho
součást bez vady a není-li možné Zboží bez zbytečného odkladu opravit, má Zákazník
právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

g) Vyskytne-li se vada dle čl. IV odst. 3. písm. f) VOP opakovaně i po opravě Zboží nebo
vyskytne-li se větší počet vad, má Zákazník právo na výměnu Zboží nebo na odstoupení
od Kupní smlouvy i v případě odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna Zboží či
odstoupení od Kupní smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené.

4. Je-li Zákazník Podnikatel:

a) zakládá mu právo z vadného plnění výhradně vada, kterou má Zboží při přechodu
nebezpečí škody na Zákazníka.

b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

- odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží či jeho části;
- odstranění vady opravou Zboží;
- přiměřenou slevu z kupní ceny;
- odstoupení od Kupní smlouvy.

c) Zákazník je povinen Prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. IV odst. 4. písm. b) VOP si
zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit
bez souhlasu Prodávajícího. Nesdělí-li Zákazník volbu práva Prodávajícímu včas, má práva
z vad, jakoby se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li Prodávající vadu
dle čl. IV odst. 4. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má Zákazník právo
požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

- odstranění vady;
- přiměřenou slevu z kupní ceny.

e) Neodstraní-li Prodávající vadu dle čl. IV odst. 4. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne
odstranit, má Zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy
odstoupit.

5. V případě uplatnění vad Zboží je Zákazník povinen Prodávajícímu doručit vadné Zboží
zároveň s oznámením vady. Náklady spojené s uplatněním práv z vad nese v případě jejich
nedůvodnosti Zákazník.

6. Pro Zboží vyžadující elektrické napájení/zapojení musí být pro řádné vytknutí vady dodán
protokol vystavený odbornou servisní společností, jejíž pracovník je odborně způsobilý dle
příslušné vyhlášky. V případě, že nebude doložen protokol a doklad o odborné způsobilosti
osoby, nebyla vada vytknuta řádně. Zašle-li Zákazník takové Zboží Prodávajícímu na zpět bez
řádně vyplněného protokolu nebo chybějícího protokolu, bude Prodávajícím vyzván
prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy k dodání protokolu. Nebude-li Prodávajícímu
protokol dodán do 14 dní od přebrání Zboží, bude Zboží vráceno/odesláno zpět Zákazníkovi.
Náklady na vrácení Zboží hradí Zákazník (Prodávající zasílá Zboží vždy na dobírku, a to
v minimální výši 150,- Kč).

7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum
spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

8. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením
obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

V. Odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem

1. Je-li Zákazník Spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do
14 dnů od převzetí zboží Zákazníkem.

2. Zákazník je povinen o odstoupení od Kupní smlouvy písemně informovat Prodávajícího
s uvedením svých kontaktních údajů. Zákazník může k informování Prodávajícího využít
formulář, který je přílohou těchto VOP.

3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Zákazník odeslat na adresu Prodávajícího nejpozději
poslední den lhůty uvedené v čl. V odst. 1. VOP. Odstoupení je účinné doručením informace
o odstoupení Prodávajícímu.

4. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, je povinen Prodávajícímu předat nebo odeslat Zboží
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení Zboží
Prodávajícímu nese Zákazník.

5. Prodávající je povinen vrátit Zákazníkovi kupní cenu, kterou od něj obdržel, a náklady na
dodání Zboží Zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsoby dopravy, jež byl v době
uzavření Kupní smlouvy nabízen na E-shopu, pakliže od Zákazníka tyto náklady obdržel.
Prodávající vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy,
ne však dříve, než mu bude Zákazníkem doručeno Zboží či potvrzení o jeho odeslání na
adresu Prodávajícího.

6. Vrátí-li Zákazník po odstoupení od Kupní smlouvy Zboží poškozené, tedy s hodnotou
sníženou v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku Zboží, odpovídá
Prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Za snížení hodnoty Zboží, za níž Zákazník dle
tohoto ustanovení odpovídá, se považují zejména poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením Zboží,
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
- používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno,
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,
- poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu
s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
- Zboží, které bylo upravováno Zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada
v důsledku této úpravy,
- poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
- použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody
v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno
v přiloženém návodu k použití.

7. Výši snížení hodnoty je oprávněn posoudit a na základě svých odborných znalostí a zkušeností
stanovit Prodávající. V případě poškození Zboží takovým způsobem, že je de facto zničeno,
může tato dosáhnout maximálně hodnoty Zboží.

8. Pro Zboží vyžadující elektrické napájení/zapojení musí být pro řádné odstoupení od smlouvy
dodán protokol vystavený odbornou servisní společností, jejíž pracovník je odborně způsobilý
dle příslušné vyhlášky. V případě, že nebude doložen protokol a doklad o odborné
způsobilosti osoby, není možné odstoupit od smlouvy. Zašle-li Zákazník takové Zboží
Prodávajícímu na zpět bez řádně vyplněného protokolu nebo chybějícího protokolu, bude
Prodávajícím vyzván prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy k dodání protokolu.
Nebude-li Prodávajícímu protokol dodán do 14 dní od přebrání Zboží, bude Zboží
vráceno/odesláno zpět Zákazníkovi. Náklady na vrácení Zboží hradí Zákazník (Prodávající
zasílá Zboží vždy na dobírku, a to v minimální výši 150,- Kč).

VI. Průběh nákupu a ochrana osobních údajů

1. Nákup v E-shopu lze učinit Zákazníkem jednak jednorázově bez registrace a jednak
opakovaně na základě zapamatování jeho e-mailu v systému E-shopu.

2. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou
osobou právnické osoby), je upravena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“).

3. V případě, že je Zákazník fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby),
vystupuje Prodávající v pozici správce osobních údajů. Identifikační a kontaktní údaje
Prodávajícího jsou uvedeny v čl. I VOP.

4. Prodávající zpracovává o Zákazníkovi osobní údaje v podobě jeho jména a příjmení,
doručovací, příp. fakturační adresy, e-mailového kontaktu, telefonního kontaktu,
přihlašovacího jména a hesla a obsahu učiněné objednávky.

5. Poskytnuté osobní údaje Prodávající zpracovává na právním základě uzavření a plnění
smlouvy, a to za účelem řádného poskytnutí plnění dle uzavřené kupní smlouvy, pro související
komunikaci při plnění a za účelem vedení Uživatelského účtu, a dále na základě oprávněného
zájmu, a to za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení a vedení databáze Zákazníků
Prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetím stranám, a to včetně předání
osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž je Prodávající oprávněn osobní údaje
předat, jsou zpracovatelé, které prodávající využívá k naplnění účelu vymezenému výše
(zejména se jedná o dopravce, který je pověřen dodáním objednaného Zboží).

7. Poskytnuté osobní údaje bude Prodávající zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí
účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

8. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem a ve fyzické podobě manuálním způsobem.

9. Prodávající tímto informuje Zákazníka o právech, která mu ze zpracování osobních údajů
plynou, a sice že má Zákazník následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, které o něm Prodávající zpracovává,
- právo na opravu osobních údajů,
- právo na výmaz osobních údajů,
- právo na omezení zpracování osobních údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- právo na přenositelnost osobních údajů,
- právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

VII. Vyřizování stížností Zákazníků a mimosoudní řešení sporů

1. Zákazník má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř.
elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v Kontaktních údajích
Prodávajícího v čl. I VOP.

2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena
(písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka). Prodávající si však vyhrazuje
právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

3. Není-li Zákazník spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř.
nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na
příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/. Na zde
uvedené internetové stránce nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může
Zákazník podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese:
http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/.

4. V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím,
vyplývajícího z Kupní smlouvy, je tento Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní
řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím,
prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetové stránce:
https://adr.coi.cz/csa. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu jsou pro
Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním
řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení
sporu dobrovolná.

5. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně
spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
Zákazník poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku
první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení
od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

6. Zákazníci, kteří jsou Spotřebiteli a kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku
nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu
s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště.

VIII. Doručování

1. Prodávající a Zákazník jsou povinni veškerá vzájemná jednání činit písemně s výjimkou
případů, kdy Kupní smlouva či tyto VOP umožňují sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků komunikace.

2. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, osobním převzetím adresátem či
uplynutím úložní lhůty poskytovatele poštovních služeb.

3. Doručovací adresou Zákazníka je adresa uvedená v jeho Uživatelském účtu, případně při
uzavírání Kupní smlouvy. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa uvedená v Kontaktních
údajích Prodávajícího v čl. I VOP.

IX. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Pokud vztah
založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem.

2. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.

3. Tyto VOP jsou přístupné na internetové adrese www.barfik.cz a Zákazník má možnost si je
vytisknout, případně uložit v elektronické formě. Prodávající je oprávněn VOP jednostranně
změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se řídí zněním VOP platným ke
dni uzavření Kupní smlouvy.

4. V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Kupní
smlouvy

5. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

6. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 04.08.2020.

 

Příloha č. 1 VOP – Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy)

Pro Zboží vyžadující elektrické napájení/zapojení musí být pro řádné odstoupení od
smlouvy dodán protokol vystavený odbornou servisní společností, jejíž pracovník je
odborně způsobilý dle příslušné vyhlášky. V případě, že nebude doložen protokol a doklad
o odborné způsobilosti osoby, není možné odstoupit od smlouvy.
Zašle-li Zákazník takové Zboží Prodávajícímu na zpět bez řádně vyplněného protokolu
nebo chybějícího protokolu, bude Prodávajícím vyzván prostřednictvím e-mailu nebo SMS
zprávy k dodání protokolu.
Nebude-li Prodávajícímu protokol dodán do 14 dní od přebrání Zboží, bude Zboží
vráceno/odesláno zpět Zákazníkovi. Náklady na vrácení Zboží hradí Zákazník
(Prodávající zasílá Zboží vždy na dobírku, a to v minimální výši 150,- Kč).

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy

Prodávající: Dominika Slabá, IČO: 038 81 636,

se sídlem Dolní Dvůr, č.p. 138, PSČ: 543 42

Kontakt: tel.: +420 774 831 632, e-mail: info@barfik.cz

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto

zboží:

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.